درباره کنگره

محورهای کنگره
  • سیستم ها و سازه های هیدروپونیک

  • سازه ها و تجهیزات گلخانه ای

  • فناوری و تولید بذر محصولات گلخانه ای

  • مدیریت تغذیه و بسترهای کشت

  • مدیریت آفات و بیماریها

  • اقتصاد و بازاریابی محصولات گلخانه ای

  • بهینه سازی کیفی و مسائل پس از برداشت تولیدات گلخانه ای

  • فیزیولوژی تنشهای محیطی در شرایط گلخانه ای

  • هوشمندسازی و بهینه سازی مصرف انرژی


اختتامیه کنگره

سوم بهمن 1397