``

کمیته ها

کمیته علمی


دکتر سعید عشقی

دبیر علمی

eshghi@shirazu.ac.ir

اعضای کمیته علمی از دانشگاه شیراز

دکتر سعید عشقی

علوم باغبانی
eshghi@shirazu.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی

علوم باغبانی
mkhoshkhui@yahoo.com

دکتر حسن صالحی

علوم باغبانی
hsalehi@shirazu.ac.ir

دکتر محمد اعتمادی

علوم باغبانی
m.etemadi@shirazu.ac.ir

دکتر اصغر رمضانیان

علوم باغبانی
ramezanian@shirazu.ac.ir

دکتر فاطمه رئوف فرد

علوم باغبانی
fraouffard@shirazu.ac.ir

دکتر مسعود نوشادی

مهندسی آب
noshadi@shirazu.ac.ir

دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی

علوم خاک
safarzadeh@shirazu.ac.ir

دکتر محمد علی اکرمی

گیاه پزشکی
akrami@shirazu.ac.ir

دکتر زکریا فرج زاده

اقتصاد کشاورزی
zakariafarajzadeh@shirazu.ac.ir

اعضای کمیته علمی از سایر دانشگاهها

دکتر حمیدرضا روستا

علوم باغبانی(دانشگاه ولیعصر رفسنجان)
roosta@vru.ac.ir

دکتر ولی اله بنی عامری

مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی

دکتر بهرام بانی نسب

علوم باغبانی(دانشگاه صنعتی اصفهان)
bbanin@cc.iut.ac.ir

دکتر نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی(دانشگاه صنعتی اصفهان)
etemadin@cc.iut.ac.ir

دکتر مریم حقیقی

علوم باغبانی(دانشگاه صنعتی اصفهان)
mhaghighi@cc.iut.ac.ir

دکتر مهدی قیصری

مهندسی آب(دانشگاه صنعتی اصفهان)
gheysari@cc.iut.ac.ir

دکتر حسین شریعتمداری

علوم خاک(دانشگاه صنعتی اصفهان)
shariat@cc.iut.ac.ir

دکتر بهمن شریف نبی

گیاه پزشکی(دانشگاه صنعتی اصفهان)
sharifna@cc.iut.ac.ir

دکتر ساسان علی نیایی فرد

علوم باغبانی(دانشگاه ابوریحان تهران)
aliniaeifard@ut.ac.ir

دکتر بیژن کاووسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
kavoosi696@yahoo.com

دکتر عبدالستار دارابی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
darabi6872@yahoo.com

دکتر محمدرضا شفیعی

مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

دکتر پژمان آزادی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
azadip@abrii.ac.irکمیته اجرایی


دکتر محمد اعتمادی

دبیر اجرایی

m.etemadi@shirazu.ac.ir

دکتر محسن عدالت

رییس دانشکده کشاورزی
edalat@shirazu.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی

mkhoshkhui@yahoo.com

دکتر سعید عشقی

eshghi@shirazu.ac.ir

دکتر اخترشکافنده

shekafan@shirazu.ac.ir

دکتر علی قرقانی

agharghani@shirazu.com

دکتر فاطمه رئوف فرد

fraouffard@yahoo.com

دکتر اصغر رمضانیان

ramezanian@shirazu.ac.ir

دکتر اکبر کرمی

akbarkarami@shirazu.ac.ir

دکتر ابوالفضل جوکار

ajowkar@shirazu.ac.ir

دکتر نفیسه مهدوی عرب

nma2520@yahoo.com

مهندس فرهاد نیکبخت

faehadnikbakht@yahoo.com

مهندس حسین قشلاقی

hgheshlaghi14@yahoo.com

مهندس مریم بنی اسدیان

مهندس فاطمه نداف

naddaf.eng@gmail.com

مهندس فاطمه اسفندیاری

fesfandyari23@yahoo.com

مهندس راضیه نجاتی

(مسئول دبیر خانه)
rng.667@gmail.com